Direct inzetbaar

  Veel voorkomende vragen

  Bouw ik pensioen op?

  Ja uiterlijk na 26 weken bouw je een pensioen op onder de STIPP regeling. Voor vakkrachten in de bouw geld het bouwpensioen.

  Payrollkracht

  De werknemer wordt doorgaans aangeduid met de definitie payrollkracht of uitzendkracht. Juridisch zit hier geen verschil in, uit de term payrollkracht is af te leiden dat de werving van de werknemer niet door Flexation is uitgevoerd.

  Pensioenregeling

  Zodra je als werknemer 26 weken voor Flexation hebt gewerkt ga je deelnemen in het STIPP basis pensioen, Flexation draagt hiervoor de inleg af aan het pensioenfonds, je betaald hier zelf niet aan mee. Na 78 weken kom je in de STIPP Plus pensioenregeling, een regeling met een hogere opbouw waar zowel Flexation als jij zelf aan meebetaald. Indien je reeds eerder voor een uitzend- of payrollorganisatie hebt gewerkt tellen deze weken mee.

  Pensioenregeling Bouw

  Voor payrollkrachten werkzaam in de bouwnijverheid kan het bouwpensioen van toepassing zijn in plaats van de STIPP regelingen. Werknemers die een jaar of meer in de bouwnijverheid werkzaam zijn, of gediplomeerd zijn worden gezien als vakkrachten en vallen verplicht in het bouwpensioen. Werknemers die nog geen vakkracht zijn vallen het eerste jaar in de zelfde regelingen als een payrollkracht in andere sectoren.

  Omdat het bouwpensioen een relatief hoge opbouw kent met ook een bijdrage van de werknemer is dit pensioenfonds kostbaar en blijft er minder nettoloon over. Ook inleners uit de bouw betalen meer door de werkgeversbijdrage die Flexation in haar tarief verrekend. Er zijn veel zelfs gecertificeerde payroll- en uitzendorganisaties die zich niet aan deze verplichting houden, Flexation wijkt hier echter niet vanaf. Deze verplichting geldt ook voor administratief (UTA) personeel uitgezonden naar een bouwbedrijf.

  Payrolling

  Bij payrolling komt de werknemer niet bij de opdrachtgever in dienst maar bij een derde partij in dit geval Flexation. Juridisch is dit vergelijkbaar met uitzenden maar bij payrolling werft de opdrachtgever zelf personeel. Omdat bij payrolling er geen wervingskosten worden gemaakt zijn de kosten lager als bij uitzenden. De opdrachtgever ontvangt een factuur voor enkel de gewerkte uren en hoeft geen loonadministratie te voeren. De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met Flexation en ontvangt het loon en de loonstrook van haar.

  SNA

  Flexation is geregistreerd bij stichting normering arbeid (SNA), een must voor professionele uitzend en payrollorganisaties. Hoewel de lat intern hoger is gelegd als de eisen van SNA liggen, geeft de registratie bij SNA opdrachtgevers de mogelijkheid zich volledig te vrijwaarden van de ketenaansprakelijkheid. Door storting van 25% (of 20% bij BTW verlegd) is de opdrachtgever verzekerd dat de belastingdienst nooit komt aankloppen voor misgelopen afdrachten.

  STIPP

  STIPP is het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzend- en payrollbranche. In het pensioenbestuur zit een afvaardiging van de werknemersvakbonden en de werkgeversorganisaties zoals dat bij bedrijfstakpensioenfondsen gebruikelijk is.

  Toeslaguur

  Een toeslag uur is een uur die tot de reguliere uren behoren en geen onderdeel zijn van de overuren zijn, maar waar wel een toeslag over van toepassing is. Doorgaans zijn dit uren die op een ongebruikelijke, of ongunstige tijd plaatsvinden zoals nachturen.

  Uitzendbeding

  Het uitzendbeding zorgt ervoor dat het contract direct ontbonden wordt zodra de payrollkracht ziek wordt waarna het UWV zorgdraagt voor de ZW uitkering. Het uitzendbeding wordt bij Flexation doorgaans niet gebruikt in de contracten.

  Wachtdag

  Bij ziekte kan er één of twee wachtdagen van toepassing zijn per ziekmelding. Een wachtdag is een onbetaalde dag voorafgaand aan de ziekte uitkering. Bij Flexation wordt doorgaans met bepaalde tijd contracten gewerkt met slechts één wachtdag.

  Lees ook: Ziek en dan?