Met Flexation als werkgever zit u goed, een respectvolle beloning en ondersteuning waar nodig. Een keurige werkgever in een branche waar dit niet vanzelfsprekend is.

Veel voorkomende vragen

Op welke dag ontvang ik mijnloon?

Flexation betaald alle lonen uiterlijk op woensdag uit. Uiteraard is dit alleen als het werkbriefje uiterlijk dinsdag voor 12 uur is ontvangen. Verder kan het zijn dat het loon pas op donderdag is bijgeschreven, afhankelijk van bij welke bank je zit.

Bouw ik ook pensioen op?

Ja uiterlijk na 26 weken bouw je een pensioen op onder de STIPP regeling. Voor vakkrachten in de bouw is het bouwpensioen van toepassing.

Krijg ik loon op een feestdag?

Feestdagen worden doorbetaald door Flexation mits je doorgaans ook op deze weekdag werkzaam bent en een lopend contract hebt.

Kan ik een Hypotheek krijgen?

Ook met een uitzend- of payrollcontract is het mogelijk om een hypotheek aan te vragen, echter de flexibiliteit kan een nadelige invloed op de bereidheid van de geldverstrekker hebben. De financiële sector blijft een meerwaarde geven aan het traditionele dienstverband ook al zijn de zekerheden van dit type arbeidscontract al lang niet meer zo zeker als waar vanuit wordt gegaan. Niet te min hoeft dit de hypotheek niet in de weg te staan.

Ik ben ziek, wat nu?

Stel zo spoedig mogelijk zowel de inlener op de hoogte en Flexation. Met Flexation neem je altijd telefonisch contact op op het nummer 0413-232020. Indien dit buiten de openingstijden is van Flexation dan kan je een email sturen en tijdens de openingstijden alsnog telefonisch contact op nemen. Zonder ziekmelding wordt er geen loon doorbetaald bij ziekte verzuim, dus zorg dat je direct contact opneemt.

Wat betekent inlenersbeloning?

De inlenersbeloning wordt bepaald door de inleners CAO, dus de CAO die zou gelden als de werknemer bij de inlener een rechtstreeks dienstverband aan zou gaan. De werknemer ontvangt het zelfde loon als waar werknemers met een rechtstreeks dienstverband recht op hebben, dit wordt aangeduid als de inlenersbeloning.

Moet de loonheffingskorting toe laten passen

De loonheffingskorting wordt toegepast als op de strook code 1 staat. Je geeft dit zelf aan op het intakeformulier en kan dit op ieder moment aan laten passen door een nieuw formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ in te vullen en naar Flexation te sturen. De korting mag maar bij één werkgever tegelijk worden toegepast.

Onder welke CAO val ik

De NBBU CAO is van toepassing. De NBBU CAO is gesloten tussen de werknemers vakbonden en de NBBU, de branche organisatie voor uitzend- en payrollbedrijven. Flexation is lid van de NBBU en onderstreept hiermee haar eigen kwaliteitseisen. Door bij de NBBU te zijn aangesloten hebben wij niet alleen een stem in de CAO onderhandelingen maar door de halfjaarlijkse controles geeft dit werknemers en opdrachtgevers de zekerheid dat Flexation aan alle eisen voldoet en blijft voldoen.

Hoe wordt omgesprongen met mijn persoonsgegevens?

Flexation registreert persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar taak als payrollbedrijf of wettelijk verplicht zijn. Indien de wettelijke bewaartermijn is vervallen zal Flexation de gegevens verwijderen uit haar datasystemen. Gegevens die niet nodig zijn zullen ook niet verwerkt worden. Gegevens zullen nimmer worden gebruikt voor andere doeleinden. Het verstrekken van gegevens aan derden gebeurd enkel op basis van wettelijke verplichting of op basis van noodzaak voor het uitvoeren van het payroll bedrijf. Hierbij kan gedacht worden aan de Belastingdienst, het UWV, beslagleggers, maar ook de inlener, een private verzuimverzekeraar of arbodienst. Het verstrekken van gegevens zal altijd zo beperkt mogelijk zijn op basis van het doel dan wel de verplichting die hierop rust.

Indien vast komt te staan dat het niet tot een payrollopdracht komt worden alle persoonsgegevens per omgaande verwijderd uit de datasystemen van Flexation.

flexation_bg[1]

Definities:

Ziekmelding

Bij ziekte meld je dit direct bij zowel de inlener als bij Flexation. Lees het stappenplan en voorkom dat je inkomsten mis loopt: Ziek en dan?

Bouw ik pensioen op?

Ja uiterlijk na 26 weken bouw je een pensioen op onder de STIPP regeling. Voor vakkrachten in de bouw geld het bouwpensioen.

Betaling

De betaling van de nettolonen vindt uiterlijk op donderdag plaats, mits het werkbriefje tijdig is ingeleverd.

Feestdagen

Feestdagen worden doorbetaald door Flexation indien de payrollkracht doorgaans ook op deze weekdag werkzaam is en een lopend contract heeft.

Hypotheek

Ook met een payrollcontract is het mogelijk om een hypotheek aan te vragen, echter de flexibiliteit kan een nadelige invloed op de bereidheid van de geldverstrekker hebben. De financiële sector blijft een meerwaarde geven aan het traditionele dienstverband ook al zijn de zekerheden van dit type arbeidscontract al lang niet meer zo zeker als waar vanuit wordt gegaan. Niet te min hoeft dit de hypotheek niet in de weg te staan.

Inlener

Dit is de opdrachtgever waar de payrollkracht werkzaam is. De inlener is geen werkgever maar de payrollkracht voert de werkzaamheden wel uit onder leiding en verantwoordelijkheid van de inlener.

Inleners CAO

De inleners CAO is de CAO die zou gelden als de werknemer bij de inlener een rechtstreeks dienstverband aan zou gaan. Naast de primaire beloning zijn de fulltime uren van deze CAO van toepassing. De werknemer ontvangt dus het zelfde loon als waar werknemers met een rechtstreeks dienstverband recht op hebben. Overigens blijft de werknemer wel onder de NBBU Cao vallen, het gaat hier enkel om de inschaling qua loon.

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning wordt bepaald door de inleners CAO, dus de CAO die zou gelden als de werknemer bij de inlener een rechtstreeks dienstverband aan zou gaan. De werknemer ontvangt het zelfde loon als waar werknemers met een rechtstreeks dienstverband recht op hebben, dit wordt aangeduid als de inlenersbeloning.

Loonheffingskorting

De loonheffingskorting wordt toegepast als op de strook code 1 staat. De payrollkracht geeft dit zelf aan op het intakeformulier en kan dit op ieder moment aan laten passen door een nieuw formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ in te vullen en naar Flexation te sturen. Dit mag maar bij één werkgever worden toegepast.

Meeruren

De uren die bovenop de reguliere uren worden gemaakt. Deze uren worden het zelfde gezien als reguliere uren en dus wordt hier ook vakantiegeld en vakantieuren over opgebouwd.

G-rekening

De g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee Flexation enkel de loon- en omzetbelasting kan betalen. Door storting van 25% van de factuur op deze rekening voorkomt de inlener aansprakelijk gesteld te worden voor niet betaalde afdrachten. Meer informatie vindt u in de brochure uitgegeven door de belastingdienst.

NBBU

NBBU is de branche organisatie voor uitzend- en payrollbedrijven. Flexation is lid van de NBBU en onderstreept hiermee haar eigen kwaliteitseisen. Door bij de NBBU te zijn aangesloten hebben wij niet alleen een stem in de CAO onderhandelingen maar door de halfjaarlijkse controles geeft dit opdrachtgevers de zekerheid dat Flexation aan alle eisen voldoet en blijft voldoen.

NEN-4400-1

Flexation.nl is NEN 4400-1 gecertificeerd en is bij SNA geregistreerd. Meer informatie over de NEN eisen kunnen op de site van SNA gevonden worden.

Opvolgend werkgeverschap

Zodra een werknemer bij een andere werkgever in dienst komt maar de werklocatie niet verandert is het opvolgend werkgeverschap van toepassing. Dit betekent dat er rekening met het arbeidsverleden gehouden moet worden alsof de werknemer ook die contracten bij zijn nieuwe werkgever heeft gehad. Dit geldt zowel bij de overgang naar flexation.nl toe als bij het rechtstreeks in dienst nemen van een payrollkracht. Flexation.nl werkt niet mee aan draaideur constructies, de werknemer wordt gevraagd naar zijn arbeidsverleden bij de inlener en indien onderbouwd wordt hier conform de CAO rekening mee gehouden in de indeling.

Overwerk

Overwerk zijn uren die bovenop de reguliere fulltime diensten komen. Voor een parttimer geldt dat de extra uren tot fulltime als meeruren worden aangemerkt, pas daarna zijn het overuren. Over overuren wordt geen vakantietoeslag of vakantieuren opgebouwd.

Payrollkracht

De werknemer wordt doorgaans aangeduid met de definitie payrollkracht of uitzendkracht. Juridisch zit hier geen verschil in, uit de term payrollkracht is af te leiden dat de werving van de werknemer niet door Flexation is uitgevoerd.

Pensioenregeling

Zodra je als werknemer 26 weken voor Flexation hebt gewerkt ga je deelnemen in het STIPP basis pensioen, Flexation draagt hiervoor de inleg af aan het pensioenfonds, je betaald hier zelf niet aan mee. Na 78 weken kom je in de STIPP Plus pensioenregeling, een regeling met een hogere opbouw waar zowel Flexation als jij zelf aan meebetaald. Indien je reeds eerder voor een uitzend- of payrollorganisatie hebt gewerkt tellen deze weken mee.

Pensioenregeling Bouw

Voor payrollkrachten werkzaam in de bouwnijverheid kan het bouwpensioen van toepassing zijn in plaats van de STIPP regelingen. Werknemers die een jaar of meer in de bouwnijverheid werkzaam zijn, of gediplomeerd zijn worden gezien als vakkrachten en vallen verplicht in het bouwpensioen. Werknemers die nog geen vakkracht zijn vallen het eerste jaar in de zelfde regelingen als een payrollkracht in andere sectoren.

Omdat het bouwpensioen een relatief hoge opbouw kent met ook een bijdrage van de werknemer is dit pensioenfonds kostbaar en blijft er minder nettoloon over. Ook inleners uit de bouw betalen meer door de werkgeversbijdrage die Flexation in haar tarief verrekend. Er zijn veel zelfs gecertificeerde payroll- en uitzendorganisaties die zich niet aan deze verplichting houden, Flexation wijkt hier echter niet vanaf. Deze verplichting geldt ook voor administratief (UTA) personeel uitgezonden naar een bouwbedrijf.

Payrolling

Bij payrolling komt de werknemer niet bij de opdrachtgever in dienst maar bij een derde partij in dit geval Flexation. Juridisch is dit vergelijkbaar met uitzenden maar bij payrolling werft de opdrachtgever zelf personeel. Omdat bij payrolling er geen wervingskosten worden gemaakt zijn de kosten lager als bij uitzenden. De opdrachtgever ontvangt een factuur voor enkel de gewerkte uren en hoeft geen loonadministratie te voeren. De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met Flexation en ontvangt het loon en de loonstrook van haar.

SNA

Flexation is geregistreerd bij stichting normering arbeid (SNA), een must voor professionele uitzend en payrollorganisaties. Hoewel de lat intern hoger is gelegd als de eisen van SNA liggen, geeft de registratie bij SNA opdrachtgevers de mogelijkheid zich volledig te vrijwaarden van de ketenaansprakelijkheid. Door storting van 25% (of 20% bij BTW verlegd) is de opdrachtgever verzekerd dat de belastingdienst nooit komt aankloppen voor misgelopen afdrachten.

STIPP

STIPP is het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzend- en payrollbranche. In het pensioenbestuur zit een afvaardiging van de werknemersvakbonden en de werkgeversorganisaties zoals dat bij bedrijfstakpensioenfondsen gebruikelijk is.

Toeslaguur

Een toeslag uur is een uur die tot de reguliere uren behoren en geen onderdeel zijn van de overuren zijn, maar waar wel een toeslag over van toepassing is. Doorgaans zijn dit uren die op een ongebruikelijke, of ongunstige tijd plaatsvinden zoals nachturen.

Uitzendbeding

Het uitzendbeding zorgt ervoor dat het contract direct ontbonden wordt zodra de payrollkracht ziek wordt waarna het UWV zorgdraagt voor de ZW uitkering. Het uitzendbeding wordt bij Flexation doorgaans niet gebruikt in de contracten.

Wachtdag

Bij ziekte kan er één of twee wachtdagen van toepassing zijn per ziekmelding. Een wachtdag is een onbetaalde dag voorafgaand aan de ziekte uitkering. Bij Flexation wordt doorgaans met bepaalde tijd contracten gewerkt met slechts één wachtdag.

Lees ook: Ziek en dan?

Werkbriefje

Alle payrollkrachten ontvangen werkbriefjes van flexation.nl. De werkbriefjes dienen ingevuld en getekend te worden door de payrollkracht en de inlener. Aan het einde van de werkweek of op maandag na afloop van de week dient het werkbriefje bij flexation.nl ontvangen te zijn. Alleen bij een tijdige aanlevering wordt het loon die week nog verwerkt en betaald.

Ziekte uitkering

Indien tijdens de looptijd van een contract de payrollkracht ziek wordt heeft deze recht op doorbetaling van het loon tot het einde van het lopende contract. Indien het werk niet meer hervat kan worden wordt het contract niet verlengd waardoor de payrollkracht in het zw-vangnet van het UVW terecht komt. De uitbetaling van Flexation bedraagt 90%, daarna zal het UWV 70% uitkeren.

Lees ook: Ziek en dan?